Saksområder

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS gir fri rettshjelp til våre klienter:

Ta kontakt med oss på telefon 22 12 04 48 eller send oss en henvendelse på vårt kontaktskjema med en kort beskrivelse av saken, så vil en av våre advokater raskt finne ut om saken dekkes av fri rettshjelp.

Her er de vanligste sakene som dekkes av fri rettshjelp:

Arbeidsrett, oppsigelse og avskjed

Arbeidstvist om et arbeidsforhold består eller saker som gjelder erstatning for opphør av et arbeidsforhold, kan dekkes av fri rettshjelp.

Barnefordeling

Saker etter barneloven, herunder saker om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring, kan etter søknad innvilges.

Barnevern

Dersom saken gjelder en undersøkelsessak, kan det søkes om dekning gjennom fri rettshjelp eller ved å søke om rettshjelp som tiltak etter barnevernloven.

Bistandsadvokat

Bistandsadvokat oppnevnes av det offentlige og dekkes av det offentlige. Fornærmede får rett til gratis advokatbistand gjennom ordningen.

Erstatning etter straffeforfølgelse

Hvis du har vært siktet i en straffesak, vil advokatutgifter du har i forbindelse med erstatningskravet dekkes etter reglene i rettshjelploven.

Erstatningssak etter vold

Det er flere rettshjelpsordninger som dekker rettshjelp til voldsofre. I alvorlige saker vil fornærmede ha krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige.

Erstatning til etterlatte

Etterlatte kan ha krav på fri rettshjelp i sak om erstatning etter personskade.

Husleierett, oppsigelse

Oppsigelse av leiekontrakt og protest på oppsigelse i strid med husleieloven, omfattes av ordningen med fri rettshjelp etter behovsprøving.

Lønnskrav

Det kan søkes om fri rettshjelp dersom arbeidsgiver ikke utbetaler lønn eller feriepenger. Det må da foreligge sterke velferdsmessige grunner for å få søknaden innvilget.

Nabosaker

I tvistesaker mellom naboer vil saken normalt dekkes av innboforsikring eller boligforsikring med egenandel.

Opphør av samboerforhold

I alle saker etter husstandsfellesskapsloven kan det søkes om fritt rettsråd.

Person- og yrkesskade

Det kan søkes om fri rettshjelp hvis arbeidstaker er påført en skade i forbindelse med arbeidet.

Psykisk helsevern

Det gis fri rettshjelp uten egenandel for å bistå under behandling av saker i Kontrollkommisjonen. Det oppnevnes advokat etter pasientens eget ønske.

Straffesaker

For å få rett til oppnevnt forsvarer må en person som utgangpunkt være siktet i saken, og saken må gå til hovedforhandling i tingretten.

Skilsmisse og separasjon

Saker etter ekteskapsloven, herunder saker om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring, kan etter søknad innvilges.

Trygdesaker NAV-saker

Klage etter folketrygdloven omfattes av ordningen med fri rettshjelp etter behovsprøving. Dette betyr at søknad om ytelse etter folketrygdloven ikke dekkes av fri rettshjelp.

Tvangsekteskap

Tvangsekteskap gir krav på fri rettshjelp som bistandsadvokat i forbindelse med straffesak.

Utlendingsrett

Det gis fri rettshjelp uten behovsprøving i saker om bortvisning, utvisning, tilbakekall av tillatelse eller tilbakekall av oppholdsdokument.

Vernepliktige i førstegangstjenesten

Vernepliktige i førstegangstjenesten har krav på fritt rettsråd uten behovsprøving i saker etter ekteskapsloven, barneloven, husstandsfelleskapsloven, husleieloven og arbeidsmiljøloven.

Voldsoffererstatning

I alvorlige saker kan det søkes om oppnevnelse av bistandsadvokat, som også vil dekke utgifter til å søke om voldsoffererstatning.

Vurdere anmeldelse

I mange alvorlige saker med personlig krenkelse, gis det fri rettshjelp uten behovsprøving for å vurdere anmeldelse.

Vårt team svarer deg

Ta kontakt med vårt team. 

Maria Halvorsen Kanstad
Maria Halvorsen Kanstad Advokatfullmektig
Tonje Skarra
Tonje Skarra Advokat
Maja Sandvik
Maja Sandvik Advokatfullmektig

Har du rett på fri rettshjelp?

Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren nedenfor kan du finne ut om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

Informasjon:

Egenandel for saker uten behovsprøving er kr 0,-. 

Egenandel for saker med behovsprøving er kr 1121,- (2022). 

I saker om fri sakførsel er egenandelen 25% av salæret, beregnet etter en timesats på kr 1121,- eks mva.

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer