Informasjon

Hva er fri rettshjelp og hvem kan få fri rettshjelp?

Ordningen med fri rettshjelp er ment å sikre hjelp til personer som ikke selv har mulighet til å betale for juridisk bistand grunnet svak økonomi. Derfor er det fastsatt bestemte inntekts- og formuesgrenser for å få fri rettshjelp. I noen typer saker har man krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekts- og formuesforhold. Dette er fordi sakene anses å ha stor personlig og velferdsmessig betydning for den enkelte. 

Hvem som kan få fri rettshjelp reguleres av rettshjelploven. Du kan bare benytte deg av ordningen med fri rettshjelp dersom det ikke er andre ordninger som kan erstatte fri rettshjelp. Andre ordninger kan for eksempel være oppnevning av forsvarer eller bistandsadvokat i straffesaker, private forsikringer som omfatter rettshjelp, eller der det offentlige har opplysnings- og veiledningsplikt. 

Det skilles i loven mellom fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd innebærer hjelp og veiledning i juridiske spørsmål utenfor domstolene. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene. 

Hva dekkes av fri rettshjelp

Fri rettshjelp skal dekke alt arbeid som er utført i en sak, herunder forberedende arbeid, dokumentgjennomgang, klientmøter, korrespondanse, telefonsamtale etc.

I saker for domstolene skal det også dekke arbeid i rettsmøte og etterarbeid.

Fri rettshjelp består av et stykkprissystem for hver enkelt sakstype. Det angis i forskriften hvor mange timer som kan dekkes av fri rettshjelp.

Det er fastsatt et visst antall timer som kan dekkes i hver enkelt sak. Dersom timeantallet overstiger antallet timer kan det søkes om tilleggstimer.

 

Inntektsgrense fri rettshjelp

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 350 000,- for enslige og kr 540 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi.

Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 150 000,-. For ektefeller og samboere er det samlet inntekt og formue som skal vurderes. Med inntekt menes bruttoinntekt før skatt eller tilsvarende næringsinntekt.

Egenandel

Egenandel for saker uten behovsprøving er kr. 0,-.
Egenandel for saker med behovsprøving er kr. 1140,- (2023).
I saker om fri sakførsel er egenandelen 25% av salæret, beregnet etter en timesats på kr. 1140,- eks mva, men likevel ikke mer enn åtte ganger grunndelen. 

Vårt team svarer deg

Ta kontakt med vårt team. 

Maria Halvorsen Kanstad
Maria Halvorsen Kanstad Advokatfullmektig
Tonje Skarra
Tonje Skarra Advokat
Maja Sandvik
Maja Sandvik Advokatfullmektig

Har du rett på fri rettshjelp?

Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren nedenfor kan du finne ut om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer