Person- og yrkesskade

Forsikringsselskapet dekker som regel advokatutgifter i saken din
Alle arbeidsgivere er lovpålagt til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Arbeidsgivers
forsikringsselskap vil dekke «nødvendige og rimelige» utgifter til advokat. Utgifter de ikke finner
nødvendige og rimelige må klient kunne dekke selv. Forsikringsselskapet dekker normalt også
advokatutgifter for å utrede om man har en skade som omfattes av yrkesskadeforsikringen, samt
hvorvidt arbeidsuhellet faller inn under lovens vilkår. Dersom arbeidsgiver ikke har tegnet lovpålagt
yrkesskadeforsikring, bør skadetilfellet meldes til Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF). YFF vil på
samme måte som et forsikringsselskap kunne dekke advokatutgifter.
NAV kan dekke advokatutgifter i klagesak om du får medhold
Om du ønsker å klage på et avslagvedtak fra NAV, så rettes den først til den NAV-enheten som har
fattet vedtaket for en ny vurdering. Om de ikke gir deg medhold i klagen, så rettes klagen til NAV
Klageinstans. Det er opp til deg om du ønsker å benytte deg av en advokat eller ikke i arbeidet med
klagesaken for klageinstansen. Om du får medhold i klagen, så er det mulighet for at NAV dekker
nødvendige og rimelige advokatutgifter i arbeid med å påklage vedtaket.
Hvis NAV Klageinstans ikke gir deg medhold, kan du anke til Trygderetten. Her gjelder det samme om
dekning av advokatutgifter. Om du får medhold i Trygderetten, så kan NAV dekke nødvendige og
rimelige advokatutgifter i arbeidet med klagesaken.

Fri rettshjelp i yrkesskadesaker er behovsprøvd
Generelt så kan fri rettshjelp i yrkesskadesaker innvilges til de som tjener inntil en viss inntektsgrense
som staten har satt. Merk at inntektsgrensene er lave, slik at majoriteten av arbeidstakere vil tjene
mer enn grensene som er satt, og dermed falle utenfor fri rettshjelpsordningen. Per januar 2022 er
denne grensen på kr 320 000,- for enslige og kr 490 000,- for ektefeller eller andre som lever sammen
med felles økonomi. Videre så er formuesgrensen for fri rettshjelp kr 100 000,-. Om du kvalifiserer til
å få fri rettshjelp, så betaler du kun en egenandel.
Egenandelen du må betale hvis du får juridisk bistand utenfor en rettssak er den samme som den
offentlige salærsatsen. Bistand utenfor rettssak vil blant annet være arbeid med klage til NAV
Klageinstans. Per januar 2022 så er denne satsen på 1 121,-. Hvis du får juridisk bistand i en rettssak,
er egenandelen 25 % av utgiftene. Egenandelen skal likevel ikke være høyere enn åtte ganger den
offentlige salærsatsen, som til sammen blir 8 968,-.

Personskade

Det er flere aktuelle ordninger med rettshjelp ved personskade etter trafikkulykker. Ordningen med fri rettshjelp dekker rettshjelp etter behovsprøving. Rettshjelp kan også dekkes av egne forsikringsordninger. Personer som skades i trafikken har krav på å få dekket utgifter til advokat gjennom forsikringsselskapet som dekker bilansvaret. 

Trafikkulykke

Det er flere aktuelle ordninger med rettshjelp ved personskade etter trafikkulykker. Ordningen med fri rettshjelp dekker rettshjelp etter behovsprøving. Rettshjelp kan også dekkes av egne forsikringsordninger. Personer som skades i trafikken har krav på å få dekket utgifter til advokat gjennom forsikringsselskapet som dekker bilansvaret. 

Vi bistår gjerne i saken din
Lovgiver har bestemt at ved yrkesskade/-sykdom, så får man trygdeytelser etter gunstigere regler
enn vanlig. I Norge har vi hatt en lang tradisjon med særlig vern av arbeidere som pådrar seg
skade/sykdom på jobb. Dessverre er det allikevel slik at mange får avslag på yrkesskadedekning av

NAV og fra forsikringsselskapet på tvilsomt grunnlag. Det er derfor lurt å bruke en advokat som har
spesialkompetanse på saker om yrkesskadeerstatning.
Advokatfirmaet Salomon-Johansen har en egen personskadeavdeling med advokater som har lang
erfaring med personskadesaker. Kontakt oss for en uforpliktende samtale. Du finner
kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Aktuelle artikler:

No results found.

Vårt team svarer deg

Ta kontakt med vårt team. 

Maria Halvorsen Kanstad
Maria Halvorsen Kanstad Advokatfullmektig
Tonje Skarra
Tonje Skarra Advokat
Maja Sandvik
Maja Sandvik Advokatfullmektig

Har du rett på fri rettshjelp?

Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren nedenfor kan du finne ut om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer