Person- og yrkesskade

Forsikringsselskapet dekker som regel advokatutgifter i saken din
Alle arbeidsgivere er lovpålagt til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Arbeidsgivers
forsikringsselskap vil dekke «nødvendige og rimelige» utgifter til advokat. Utgifter de ikke finner
nødvendige og rimelige må klient kunne dekke selv. Forsikringsselskapet dekker normalt også
advokatutgifter for å utrede om man har en skade som omfattes av yrkesskadeforsikringen, samt
hvorvidt arbeidsuhellet faller inn under lovens vilkår. Dersom arbeidsgiver ikke har tegnet lovpålagt
yrkesskadeforsikring, bør skadetilfellet meldes til Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF). YFF vil på
samme måte som et forsikringsselskap kunne dekke advokatutgifter.
NAV kan dekke advokatutgifter i klagesak om du får medhold
Om du ønsker å klage på et avslagvedtak fra NAV, så rettes den først til den NAV-enheten som har
fattet vedtaket for en ny vurdering. Om de ikke gir deg medhold i klagen, så rettes klagen til NAV
Klageinstans. Det er opp til deg om du ønsker å benytte deg av en advokat eller ikke i arbeidet med
klagesaken for klageinstansen. Om du får medhold i klagen, så er det mulighet for at NAV dekker
nødvendige og rimelige advokatutgifter i arbeid med å påklage vedtaket.
Hvis NAV Klageinstans ikke gir deg medhold, kan du anke til Trygderetten. Her gjelder det samme om
dekning av advokatutgifter. Om du får medhold i Trygderetten, så kan NAV dekke nødvendige og
rimelige advokatutgifter i arbeidet med klagesaken.

Fri rettshjelp i yrkesskadesaker er behovsprøvd
Generelt så kan fri rettshjelp i yrkesskadesaker innvilges til de som tjener inntil en viss inntektsgrense
som staten har satt. Merk at inntektsgrensene er lave, slik at majoriteten av arbeidstakere vil tjene
mer enn grensene som er satt, og dermed falle utenfor fri rettshjelpsordningen. Per januar 2022 er
denne grensen på kr 320 000,- for enslige og kr 490 000,- for ektefeller eller andre som lever sammen
med felles økonomi. Videre så er formuesgrensen for fri rettshjelp kr 100 000,-. Om du kvalifiserer til
å få fri rettshjelp, så betaler du kun en egenandel.
Egenandelen du må betale hvis du får juridisk bistand utenfor en rettssak er den samme som den
offentlige salærsatsen. Bistand utenfor rettssak vil blant annet være arbeid med klage til NAV
Klageinstans. Per januar 2022 så er denne satsen på 1 121,-. Hvis du får juridisk bistand i en rettssak,
er egenandelen 25 % av utgiftene. Egenandelen skal likevel ikke være høyere enn åtte ganger den
offentlige salærsatsen, som til sammen blir 8 968,-.

Personskade

Det er flere aktuelle ordninger med rettshjelp ved personskade etter trafikkulykker. Ordningen med fri rettshjelp dekker rettshjelp etter behovsprøving. Rettshjelp kan også dekkes av egne forsikringsordninger. Personer som skades i trafikken har krav på å få dekket utgifter til advokat gjennom forsikringsselskapet som dekker bilansvaret. 

Trafikkulykke

Det er flere aktuelle ordninger med rettshjelp ved personskade etter trafikkulykker. Ordningen med fri rettshjelp dekker rettshjelp etter behovsprøving. Rettshjelp kan også dekkes av egne forsikringsordninger. Personer som skades i trafikken har krav på å få dekket utgifter til advokat gjennom forsikringsselskapet som dekker bilansvaret. 

Vi bistår gjerne i saken din
Lovgiver har bestemt at ved yrkesskade/-sykdom, så får man trygdeytelser etter gunstigere regler
enn vanlig. I Norge har vi hatt en lang tradisjon med særlig vern av arbeidere som pådrar seg
skade/sykdom på jobb. Dessverre er det allikevel slik at mange får avslag på yrkesskadedekning av

NAV og fra forsikringsselskapet på tvilsomt grunnlag. Det er derfor lurt å bruke en advokat som har
spesialkompetanse på saker om yrkesskadeerstatning.
Advokatfirmaet Salomon-Johansen har en egen personskadeavdeling med advokater som har lang
erfaring med personskadesaker. Kontakt oss for en uforpliktende samtale. Du finner
kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Aktuelle artikler:
Yrkesskade og yrkessykdom
Hva sier loven om yrkesskade? «I arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden»For å ha krav på erstatning, så må blant annet vilkårene over være oppfylt. Disse står ifolketrygdloven § 13-3. «i arbeid»Dette vilkåret innebærer at du må bli skadet mens du utfører jobbrelatert arbeid. «på arbeidsstedet»Dette vil avhenge av hva slags type jobb du har. Jobber […]
Fri rettshjelp i nabotvister
En nabotvist vil normalt ikke dekkes av ordningen for fri rettshjelp, men vil derimot ofte kunne dekkes av hus- eller innboforsikringen din. Eksempler på tvister mellom naboer er tomtegrensekonflikter, støy, veirett, felling eller beskjæring av trær eller busker, skjerming av innsyn eller utbygging på nabotomt. Mange nabotvister havner i konfliktrådet, som vil forsøke å megle […]
Fri rettshjelp i gjeldssaker
Saker om privat gjeld er normalt ikke dekket av fri rettshjelpsordningen Dersom du har såpass mye gjeld at den er vanskelig å betjene, kan namsmannen veilede deg. Eksempelvis kan namsmannen informere deg om frivillig og tvungen gjeldsordning og hvordan du kan gå frem. I private gjeldssaker har også retten plikt til å veilede deg, slik […]
Fri rettshjelp ved ID-tyveri
Med dagens digitalisering kan hvem som helst bli utsatt for ID-tyveri. ID-tyveri kan påvirke den utsattes liv på svært mange områder og få store konsekvenser for den enkelte. Det kan derfor være behov for juridisk bistand. Saker om ID-tyveri dekkes normalt ikke av fri rettshjelpsordningen. Det er derimot mange forsikringer og fagforeningsmedlemskap som kan dekke […]
Dersom du har blitt påført en personskade kan du fremsette et krav om erstatning fra densom har påført skaden, f.eks et offentlig organ, arbeidsgiver eller en privatperson. Du kanogså fremsette et erstatningskrav mot et forsikringsselskap. En personskade kan blantannet oppstå ved en trafikkulykke, yrkesulykke eller ved vold. Både fysiske og psykiskeskader regnes som personskader. Skaden […]
Har du blitt utsatt for usaklig oppsigelse eller avskjed fra ditt arbeidsforhold? Dersom du ønsker en vurdering av om oppsigelsen er usaklig eller ugyldig, kan du få bistand fraen av våre advokater. Advokatbistand i saker om oppsigelse eller avskjed kan dekkes avloven om fri rettshjelp. Det er ulike vilkår for at en oppsigelse eller avskjed […]
Har du vært utsatt for hendelser eller skader som kan gi deg rett til erstatning? I noen typer saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller støtte til å føre en rettssak for domstolene. Voldsoffererstatning kan kreves fra Kontoret for voldsoffererstatning, KFV, eller direkte fra skadevolder. Du kan dessuten ha rett på erstatning […]
Fri rettshjelp i saker om lønnskrav
Har du opplevd ikke å få utbetalt det du har krav på i lønn eller feriepenger? Da oppstårgjerne et spørsmål om arbeidsgiver ikke kan eller ikke vil betale ut lønn. Somutgangspunkt er det kun saker som er positivt opplistet i loven om fri rettshjelp somdekkes av ordningen. Det finnes likevel unntak for saker hvis du […]
Leier du bolig og har fått beskjed om utkastelse fra utleier? Dersom du mener utkastelsen er ugyldig kan du få bistand fra en av våre advokater til å vurdere saken. Som leietaker har man et særlig vern i leieforhold. Husleietvister angående utkastelse dekkes av loven om fri rettshjelp.  I loven om fri rettshjelp er husleietvister […]

Vårt team svarer deg

Ta kontakt med vårt team. 

Maria Halvorsen Kanstad
Maria Halvorsen Kanstad Advokatfullmektig
Tonje Skarra
Tonje Skarra Advokat
Maja Sandvik
Maja Sandvik Advokatfullmektig

Har du rett på fri rettshjelp?

Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren nedenfor kan du finne ut om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer