Fri rettshjelp i saker om lønnskrav

Har du opplevd ikke å få utbetalt det du har krav på i lønn eller feriepenger? Da oppstår
gjerne et spørsmål om arbeidsgiver ikke kan eller ikke vil betale ut lønn. Som
utgangspunkt er det kun saker som er positivt opplistet i loven om fri rettshjelp som
dekkes av ordningen. Det finnes likevel unntak for saker hvis du innfrir inntektskravet,
saken berører deg i særlig sterk grad og har klare likhetstrekk med de sakene som er positivt
opplistet i loven. I saker om lønnskrav er realiteten ofte at arbeidstaker står uten arbeid og
lønn og det kan være klare paralleller til oppsigelses- eller avskjedssaker, som dekkes av
loven om fri rettshjelp.

Når arbeidsgiver ikke kan utbetale lønn eller feriepenger
Oppstår det en situasjon hvor arbeidsgiver ikke kan utbetale lønn eller feriepenger, kan
virksomheten slås konkurs. Etter at det er åpnet konkurs, kan du som arbeidstaker søke om
å få dekket lønnen gjennom NAV sin lønnsgarantiordning. Det er viktig at du ikke venter for
lenge med å gå til advokat, da du kan risikere at kravet ditt blir for gammelt. Det er blant
annet ikke lurt å vente til noen andre begjærer virksomheten konkurs, da det kan gå
utover ditt krav og dine rettigheter. Prosessen rundt konkursbegjæring inneholder dessuten
strenge formelle krav, og det kan være lurt å overlate dette til en advokat. Kostnader du får i
forbindelse med prosessen kan dekkes av lønnsgarantiordningen.

Når arbeidsgiver ikke vil utbetale lønn eller feriepenger
Dersom du opplever at arbeidsgiver rett og slett ikke vil utbetale lønn og feriepenger du har
krav på, anbefaler vi at du tar kontakt med oss så raskt som mulig slik at vi kan bistå deg. I et
slikt tilfelle kan vi hjelpe deg med å kreve lønnen fra arbeidsgiver. Dersom arbeidsgiver da
ikke betaler innen en satt frist, kan vi bistå deg med å rettslig forfølgning kravet videre.

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer