Fri rettshjelp i personskadesaker

Dersom du har blitt påført en personskade kan du fremsette et krav om erstatning fra den
som har påført skaden, f.eks et offentlig organ, arbeidsgiver eller en privatperson. Du kan
også fremsette et erstatningskrav mot et forsikringsselskap. En personskade kan blant
annet oppstå ved en trafikkulykke, yrkesulykke eller ved vold. Både fysiske og psykiske
skader regnes som personskader. Skaden må kunne dokumenteres ved for eksempel
legeattest, journaler eller sakkyndig uttalelse for at den skal kunne regnes som en
personskade. Erstatningsrett er et omfattende rettsområde, og det kan derfor være lurt å
få bistand fra en advokat i forbindelse med erstatningskravet.

Gjennom loven om fri rettshjelp dekkes advokatbistand i saker som blant annet gjelder:
– Trafikkskade
– Yrkesskade og yrkessykdom
– Pasientskade
– Voldsoffer
– Erstatning for etterlatte eller ved tap av forsørger

Hvis skaden er påført ved en straffbar handling og du som skadelidt ønsker å rette et
erstatningskrav direkte mot gjerningspersonen, dekkes advokatbistand uten behovsprøving.

Erstatningskrav etter trafikkskade eller yrkesskade dekkes derimot av fri rettshjelp etter
behovsprøving. Det vil si at det foreligger inntekts- og formuesgrenser for å få
advokatbistand i slike typer saker. Det foreligger også inntekts- og formuesgrenser for
dekket advokatbistand i saker som gjelder søknad om voldsoffererstatning til staten.

I tillegg kan etterlatte ha krav på fri rettshjelp i sak om erstatning etter personskade. Fri
rettshjelp gis også her ved behovsprøving. Gjennom ordningen kan det avklares om det
foreligger ansvarsgrunnlag og økonomisk tap som følge av forsørgertap.

Accident in the forest
Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer