Fri rettshjelp i voldsoffersaker

Har du vært utsatt for hendelser eller skader som kan gi deg rett til erstatning? I noen typer saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller støtte til å føre en rettssak for domstolene. Voldsoffererstatning kan kreves fra Kontoret for voldsoffererstatning, KFV, eller direkte fra skadevolder. Du kan dessuten ha rett på erstatning selv om politiet har henlagt saken. Våre advokater kan hjelpe deg med vurderingene og eventuelle erstatningskrav.

Hvis du har vært utsatt for familievold, voldtekt eller andre sedelighetsforbrytelser med preg av tvang, tar Staten advokatregningen ved oppnevnelse av bistandsadvokat. Etter voldsoffererstatningsloven kan det innvilges erstatning til rimelig og nødvendige utgifter i forbindelse med en voldsoffererstatningssøknad. Voldsoffererstatning er en erstatning en kan få fra det offentlige dersom en er utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten. Det behøver ikke å være grov vold, da også mindre overgrep kan få store konsekvenser for den enkelte. Det gis imidlertid ikke erstatning til utgifter i forbindelse med straffesaken eller andre sivilrettslige prosesser mot skadevolder.

En søknad om voldsoffererstatning sendes til Kontoret for voldsoffererstatning, KFV. Advokatutgifter knyttet til søknadsprosessen kan en få dekket gjennom oppnevnelse av en bistandsadvokat eller ordningen med fri rettshjelp. I voldsoffersaker følger utgangspunktet for erstatningsutmålingen de samme prinsippene som ved annen personskade. En kan få erstattet tapt inntekt og tap i fremtidig inntekt, påløpte utgifter, menerstatning og oppreisning for tort
og svie. Det er dog visse beløpsmessige begrensninger avhengig av når det straffbare forholdet skjedde.

Det er to hovedvilkår for å få innvilget slik fri rettshjelp fra staten:

For det første må sakstypen falle innenfor et definert saksområde for fri rettshjelp. En har krav på fri rettshjelp i saker som blant annet gjelder voldtekt og andre seksualforbrytelser. I tillegg gis det fri rettshjelp i saker som omhandler kvinnemishandling, kjønnslemlestelse og brudd på besøksforbudet. I slike saker er det da et ubetinget krav om bistandsadvokat. Det samme gjelder dersom noen blir alvorlig skadet som følge av en straffbar handling.

For det andre kreves det i enkelte tilfeller at du også har inntekt eller formue under bestemte grenser fastsatt i rettshjelploven. Rettshjelpen er dermed behovsprøvd. Hvis din sak faller utenfor disse områdene eller du overstiger inntektsgrensene slik de er fastsatt i loven, har du normalt ikke krav på ytelser fra ordningen med fri rettshjelp.

I svært mange tilfeller kan du altså få dekket utgifter til advokat for å forfølge et erstatningskrav, fordi det offentlige eller forsikringsselskapet bidrar med økonomisk dekning av juridisk bistand. Ta kontakt med våre advokater for å finne ut av om du kan få dekket advokatutgifter. Vi kan kontaktes på telefon 22 98 99 40 eller ved å sende inn skjema på hjemmesiden vår.

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer