Vernepliktige i førstegangstjenesten

Vernepliktige i førstegangstjenesten har krav på fritt rettsråd uten behovsprøving i saker etter ekteskapsloven, barneloven, husstandsfelleskapsloven, husleieloven og arbeidsmiljøloven. Det samme gjelder sivile tjenestepliktige.

Det stilles krav om at det rettslige problemet har oppstått etter påbegynt verneplikt. 

Aktuelle artikler:
Yrkesskade og yrkessykdom
Hva sier loven om yrkesskade? «I arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden»For å ha krav på erstatning, så må blant annet vilkårene over være oppfylt. Disse står ifolketrygdloven § 13-3. «i arbeid»Dette vilkåret innebærer at du må bli skadet mens du utfører jobbrelatert arbeid. «på arbeidsstedet»Dette vil avhenge av hva slags type jobb du har. Jobber […]
Fri rettshjelp i nabotvister
En nabotvist vil normalt ikke dekkes av ordningen for fri rettshjelp, men vil derimot ofte kunne dekkes av hus- eller innboforsikringen din. Eksempler på tvister mellom naboer er tomtegrensekonflikter, støy, veirett, felling eller beskjæring av trær eller busker, skjerming av innsyn eller utbygging på nabotomt. Mange nabotvister havner i konfliktrådet, som vil forsøke å megle […]
Fri rettshjelp i gjeldssaker
Saker om privat gjeld er normalt ikke dekket av fri rettshjelpsordningen Dersom du har såpass mye gjeld at den er vanskelig å betjene, kan namsmannen veilede deg. Eksempelvis kan namsmannen informere deg om frivillig og tvungen gjeldsordning og hvordan du kan gå frem. I private gjeldssaker har også retten plikt til å veilede deg, slik […]
Fri rettshjelp ved ID-tyveri
Med dagens digitalisering kan hvem som helst bli utsatt for ID-tyveri. ID-tyveri kan påvirke den utsattes liv på svært mange områder og få store konsekvenser for den enkelte. Det kan derfor være behov for juridisk bistand. Saker om ID-tyveri dekkes normalt ikke av fri rettshjelpsordningen. Det er derimot mange forsikringer og fagforeningsmedlemskap som kan dekke […]
Dersom du har blitt påført en personskade kan du fremsette et krav om erstatning fra densom har påført skaden, f.eks et offentlig organ, arbeidsgiver eller en privatperson. Du kanogså fremsette et erstatningskrav mot et forsikringsselskap. En personskade kan blantannet oppstå ved en trafikkulykke, yrkesulykke eller ved vold. Både fysiske og psykiskeskader regnes som personskader. Skaden […]
Har du blitt utsatt for usaklig oppsigelse eller avskjed fra ditt arbeidsforhold? Dersom du ønsker en vurdering av om oppsigelsen er usaklig eller ugyldig, kan du få bistand fraen av våre advokater. Advokatbistand i saker om oppsigelse eller avskjed kan dekkes avloven om fri rettshjelp. Det er ulike vilkår for at en oppsigelse eller avskjed […]
Har du vært utsatt for hendelser eller skader som kan gi deg rett til erstatning? I noen typer saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller støtte til å føre en rettssak for domstolene. Voldsoffererstatning kan kreves fra Kontoret for voldsoffererstatning, KFV, eller direkte fra skadevolder. Du kan dessuten ha rett på erstatning […]
Fri rettshjelp i saker om lønnskrav
Har du opplevd ikke å få utbetalt det du har krav på i lønn eller feriepenger? Da oppstårgjerne et spørsmål om arbeidsgiver ikke kan eller ikke vil betale ut lønn. Somutgangspunkt er det kun saker som er positivt opplistet i loven om fri rettshjelp somdekkes av ordningen. Det finnes likevel unntak for saker hvis du […]
Leier du bolig og har fått beskjed om utkastelse fra utleier? Dersom du mener utkastelsen er ugyldig kan du få bistand fra en av våre advokater til å vurdere saken. Som leietaker har man et særlig vern i leieforhold. Husleietvister angående utkastelse dekkes av loven om fri rettshjelp.  I loven om fri rettshjelp er husleietvister […]

Vårt team svarer deg

Ta kontakt med vårt team. 

Maria Halvorsen Kanstad
Maria Halvorsen Kanstad Advokatfullmektig
Tonje Skarra
Tonje Skarra Advokat
Maja Sandvik
Maja Sandvik Advokatfullmektig

Har du rett på fri rettshjelp?

Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren nedenfor kan du finne ut om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer