Bistandsadvokat

Bistandsadvokat oppnevnes av det offentlige og dekkes av det offentlige. Fornærmede får rett til gratis advokatbistand gjennom denne ordningen. Ordningen omfatter hovedsakelig saker om seksuallovbrudd, herunder voldtekt, seksuell omgang eller seksuelle handlinger mot barn, samt misbruk av stilling og overmaktsforhold for å skaffe seg seksuell omgang.

Videre omfattes saker om overgrep mot innsatte i institusjon av ordningen. Ordningen gjelder også krenkelser i form av frihetsberøvelse og utnyttelse til menneskehandel.

Fornærmede har også krav på bistandsadvokat dersom den straffbare handlingen gir grunn til å tro at fornærmede får betydelige skader på kropp eller helse.

Når noen under 18 år er død som følge av en straffbar handling, har den som hadde foreldreansvaret rett til å få oppnevnt en bistandsadvokat.

Etterlatte kan også ha krav på bistandsadvokat når særlige forhold tilsier det.

Videre omfattes saker om besøksforbud i eget hjem og kontaktforbud i eget hjem. Den som forbudet skal beskytte kan ha krav på advokat.

Aktuelle artikler:

No results found.

Vårt team svarer deg

Ta kontakt med vårt team. 

Maria Halvorsen Kanstad
Maria Halvorsen Kanstad Advokatfullmektig
Tonje Skarra
Tonje Skarra Advokat
Maja Sandvik
Maja Sandvik Advokatfullmektig

Har du rett på fri rettshjelp?

Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren nedenfor kan du finne ut om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer