Straffesaker

For å få rett til oppnevnt forsvarer må en person som utgangpunkt være siktet i saken og saken må gå til hovedforhandling i tingretten. I alvorlige saker, herunder saker som kan gi en strafferamme på mer enn 10 år, kan det oppnevnes forsvarer for mistenkte.

Det kan også oppnevnes forsvarer for siktede hvis det foreligger særlige grunner. Det kan her være tale om saker som er av alvorlig karakter, særlig omfattende eller kompliserte, samt når siktede har spesielle behov. Spesielle behov kan oppstå på grunn av funksjonsevne eller i en fysisk eller psykisk tilstand som tilsier et særlig behov for forsvarer. Det kan også være en kombinasjon av flere forhold.

Det må sendes en begrunnet søknad til tingretten for å få avklart om det er krav på oppnevnt forsvarer.

Aktuelle artikler:

No results found.

Vårt team svarer deg

Ta kontakt med vårt team. 

Maria Halvorsen Kanstad
Maria Halvorsen Kanstad Advokatfullmektig
Tonje Skarra
Tonje Skarra Advokat
Maja Sandvik
Maja Sandvik Advokatfullmektig

Har du rett på fri rettshjelp?

Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren nedenfor kan du finne ut om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer