Vurdere anmeldelse

I mange alvorlige saker med personlig krenkelse gis det fri rettshjelp uten behovsprøving for å vurdere anmeldelse.

  • Gjelder brudd på oppholds- og kontaktforbud, tvangsekteskap. Rettshjelp omfatter også vold, trusler, tvang og frihetsberøvelse, eller annen mishandling i nære relasjoner. Vurdering av anmeldelse av menneskehandel i saker der det brukes tvang eller annen utnyttelse av sårbar situasjon til å utnytte noen til prostitusjon, tvangsarbeid eller tvangstjenester, tigging, krigstjeneste eller til å fjerne organer, omfattes av bestemmelsen. Vurdering av anmeldelse i forbindelse med kjønnslemlestelse dekkes av fri rettshjelp.
  • I saker som gjelder voldtekt, uaktsom voldtekt gir rett til fri rettshjelp. Det samme gjelder misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, psykiske lidelse, eller utnyttelse av personer under 18 år til å skaffe seg eller annen seksuell omgang.
  • Fri rettshjelp gjelder også omgang med innsatte mv. i institusjon, seksuell omgang med barn under 16 år, seksuell handling med barn under 14 år.
  • Seksuell omgang eller seksuell handling med barn mellom 14 og 16 år gir også krav på fri rettshjelp uten behovsprøving.
  • Seksuell omgang mellom nærstående eller søsken gir også krav på fri rettshjelp for å vurdere anmeldelse.
  • I andre saker gis det fri rettshjelp hvis det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse.

 

Aktuelle artikler:

No results found.

Vårt team svarer deg

Ta kontakt med vårt team. 

Maria Halvorsen Kanstad
Maria Halvorsen Kanstad Advokatfullmektig
Tonje Skarra
Tonje Skarra Advokat
Maja Sandvik
Maja Sandvik Advokatfullmektig

Har du rett på fri rettshjelp?

Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren nedenfor kan du finne ut om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer