Vurdere anmeldelse

I mange alvorlige saker med personlig krenkelse gis det fri rettshjelp uten behovsprøving for å vurdere anmeldelse.

  • Gjelder brudd på oppholds- og kontaktforbud, tvangsekteskap. Rettshjelp omfatter også vold, trusler, tvang og frihetsberøvelse, eller annen mishandling i nære relasjoner. Vurdering av anmeldelse av menneskehandel i saker der det brukes tvang eller annen utnyttelse av sårbar situasjon til å utnytte noen til prostitusjon, tvangsarbeid eller tvangstjenester, tigging, krigstjeneste eller til å fjerne organer, omfattes av bestemmelsen. Vurdering av anmeldelse i forbindelse med kjønnslemlestelse dekkes av fri rettshjelp.
  • I saker som gjelder voldtekt, uaktsom voldtekt gir rett til fri rettshjelp. Det samme gjelder misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, psykiske lidelse, eller utnyttelse av personer under 18 år til å skaffe seg eller annen seksuell omgang.
  • Fri rettshjelp gjelder også omgang med innsatte mv. i institusjon, seksuell omgang med barn under 16 år, seksuell handling med barn under 14 år.
  • Seksuell omgang eller seksuell handling med barn mellom 14 og 16 år gir også krav på fri rettshjelp uten behovsprøving.
  • Seksuell omgang mellom nærstående eller søsken gir også krav på fri rettshjelp for å vurdere anmeldelse.
  • I andre saker gis det fri rettshjelp hvis det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse.

 

Aktuelle artikler:
Yrkesskade og yrkessykdom
Hva sier loven om yrkesskade? «I arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden»For å ha krav på erstatning, så må blant annet vilkårene over være oppfylt. Disse står ifolketrygdloven § 13-3. «i arbeid»Dette vilkåret innebærer at du må bli skadet mens du utfører jobbrelatert arbeid. «på arbeidsstedet»Dette vil avhenge av hva slags type jobb du har. Jobber […]
Fri rettshjelp i nabotvister
En nabotvist vil normalt ikke dekkes av ordningen for fri rettshjelp, men vil derimot ofte kunne dekkes av hus- eller innboforsikringen din. Eksempler på tvister mellom naboer er tomtegrensekonflikter, støy, veirett, felling eller beskjæring av trær eller busker, skjerming av innsyn eller utbygging på nabotomt. Mange nabotvister havner i konfliktrådet, som vil forsøke å megle […]
Fri rettshjelp i gjeldssaker
Saker om privat gjeld er normalt ikke dekket av fri rettshjelpsordningen Dersom du har såpass mye gjeld at den er vanskelig å betjene, kan namsmannen veilede deg. Eksempelvis kan namsmannen informere deg om frivillig og tvungen gjeldsordning og hvordan du kan gå frem. I private gjeldssaker har også retten plikt til å veilede deg, slik […]
Fri rettshjelp ved ID-tyveri
Med dagens digitalisering kan hvem som helst bli utsatt for ID-tyveri. ID-tyveri kan påvirke den utsattes liv på svært mange områder og få store konsekvenser for den enkelte. Det kan derfor være behov for juridisk bistand. Saker om ID-tyveri dekkes normalt ikke av fri rettshjelpsordningen. Det er derimot mange forsikringer og fagforeningsmedlemskap som kan dekke […]
Dersom du har blitt påført en personskade kan du fremsette et krav om erstatning fra densom har påført skaden, f.eks et offentlig organ, arbeidsgiver eller en privatperson. Du kanogså fremsette et erstatningskrav mot et forsikringsselskap. En personskade kan blantannet oppstå ved en trafikkulykke, yrkesulykke eller ved vold. Både fysiske og psykiskeskader regnes som personskader. Skaden […]
Har du blitt utsatt for usaklig oppsigelse eller avskjed fra ditt arbeidsforhold? Dersom du ønsker en vurdering av om oppsigelsen er usaklig eller ugyldig, kan du få bistand fraen av våre advokater. Advokatbistand i saker om oppsigelse eller avskjed kan dekkes avloven om fri rettshjelp. Det er ulike vilkår for at en oppsigelse eller avskjed […]
Har du vært utsatt for hendelser eller skader som kan gi deg rett til erstatning? I noen typer saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller støtte til å føre en rettssak for domstolene. Voldsoffererstatning kan kreves fra Kontoret for voldsoffererstatning, KFV, eller direkte fra skadevolder. Du kan dessuten ha rett på erstatning […]
Fri rettshjelp i saker om lønnskrav
Har du opplevd ikke å få utbetalt det du har krav på i lønn eller feriepenger? Da oppstårgjerne et spørsmål om arbeidsgiver ikke kan eller ikke vil betale ut lønn. Somutgangspunkt er det kun saker som er positivt opplistet i loven om fri rettshjelp somdekkes av ordningen. Det finnes likevel unntak for saker hvis du […]
Leier du bolig og har fått beskjed om utkastelse fra utleier? Dersom du mener utkastelsen er ugyldig kan du få bistand fra en av våre advokater til å vurdere saken. Som leietaker har man et særlig vern i leieforhold. Husleietvister angående utkastelse dekkes av loven om fri rettshjelp.  I loven om fri rettshjelp er husleietvister […]

Vårt team svarer deg

Ta kontakt med vårt team. 

Maria Halvorsen Kanstad
Maria Halvorsen Kanstad Advokatfullmektig
Tonje Skarra
Tonje Skarra Advokat
Maja Sandvik
Maja Sandvik Advokatfullmektig

Har du rett på fri rettshjelp?

Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren nedenfor kan du finne ut om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer