Trygdesaker NAV-saker

Klage etter folketrygdloven omfattes av ordningen med fri rettshjelp etter behovsprøving.  Dette betyr at det må vurderes i hver enkelt sak, basert på inntekts- og formuesgrenser. 

Fri rettshjelp gjelder klage på alle vedtak etter folketrygdloven, herunder klage på vedtak om dagpenger, utgiftsdekning av helsetjenester og andre behandlingsutgifter, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, foreldrepenger, barnetrygd, kontantstøtte, alderspensjon, dekning ved yrkesskade, omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger, stønader til hjelpemidler f.eks. høreapparat, førerhund, tolke- og ledsagerhjelp, transportmiddel og ortopediske hjelpemiddel mv. Ytelser som gjelder svangerskap, fødsel og adopsjon, samt ytelser til gjenlevende ektefelle, ytelser til familiepleier, barnepensjon  faller også inn under ordningen med fri rettshjelp.

Aktuelle artikler:

No results found.

Vårt team svarer deg

Ta kontakt med vårt team. 

Maria Halvorsen Kanstad
Maria Halvorsen Kanstad Advokatfullmektig
Tonje Skarra
Tonje Skarra Advokat
Maja Sandvik
Maja Sandvik Advokatfullmektig

Har du rett på fri rettshjelp?

Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren nedenfor kan du finne ut om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer